Onno sjongt

Grutte wrâldproblemen, in kommersjele media en in neatûntsjennende ekonomy;
we libje yn in hystearyske maatskippij.
Mar binnen dyn eigen wrâld fynst de wiere emoasje, it lok, it fertriet, it ferlies, de leafde.

Onno besjongt mei passy it lytse libben en rekket dy.
Gruts, brekber, sûnder betinkst en mei in nochter each.

 Onnofatius

Grote wereldproblemen, een commerciële media en een nietsontziende economie;
we leven in een hysterische maatschappij.
Maar binnen je eigen wereld vind je de échte emotie, het geluk, het verdriet, het verlies, de liefde.
Onno bezingt met passie het kleine leven en raakt je.
Groots, breekbaar, recht door zee en met een nuchtere blik.