sjonger - ferskeskriuwer

sjonger-ferskeskriuwer

Aginda

Feed
21-03-2019
Buurtkamer, Het Bolwerk, Dokkum
Fan alles wat mei Sjerk Faber op accordeon   Meer
02-04-2019
Erasmushiem Ljouwert
Fanwege sukses op herhelling: Solo-optredens yn de buertkeamers. It hoantsje op 'e toer, It Dockumer Lokaaltjse, It Woanskip en Eltsenien Is Oars meie fansels net ûntbrekke    Meer
15-06-2019
Bonifatiusdagen
Optreden by de Bonifatiusdagen. Bysûnderheden folgje.   Meer
28-06-2019
Tresoar Ljouwert
Optreden by de iepening fan de eksposysje ‘Onderweg, de weg van het linnen’   Meer
14-09-2019
Iepen Monumintendei Dokkum
   Meer