sjonger - ferskeskriuwer

sjonger-ferskeskriuwer


Desimber 2021

Onno en Henderikus spylje op de Grutte Gedichtejûn fan 2022

Frysk literêr tydskrift Ensafh organisearret wer syn jierlikse Grutte Gedichtejûn. It barren sil ditkear wer op lokaasje plakhawwe,nammentlik yn ’e IJsherberg yn Dokkum. It sil heve op 4 febrewaris 2022 om 19:30 oere.

Dêrom ropt de redaksje alle dichters en foarlêzers, ryp en grien, op om harren op te jaan om sa op ’e jûn sels ien gedicht foar te lêzen. It makket net út yn hokker (streek- of minderheids)taal oft it fers skreaun is. Jo hoege sels net iens dichter te wêzen, jo meie ek gerêst in gedicht fan immen oars foarlêze. Opjaan kin fia it e-mailadres: ensafhpoezij@gmail.com

Fansels is der lykas wenst muzyk by. Onno en Henderikus sille tusken de foardrachten troch spylje.

En fansels moatte de organisaasje, dichters en publyk de dan jildende koroanamaatregels yn acht nimme.

Ensafh is it iennichste literêre tydskrift dat folslein Frysktalich is. Der komt seis kear yn it jier in papieren nûmer út fol mei proaza, poëzy, skôgings, yllustraasjes ensfh. Om ’e trije dagen komt der in nije publikaasje op ynternet. In pear kear yn it jier organisearret de redaksje in literêr barren, lykas de Grutte Gedichtejûn. 


Tweede druk én nieuwe cd van Jarl is nu uit     (persbericht Klasina van der Werf)


EE/DOKKUM – Het boek Jarl over de Tweede Wereldoorlog in Noordoost-Friesland ligt weer in de winkel. Al na een paar maanden was het uitverkocht terwijl de aanvragen voor het boek nog wel bij boekhandel Van der Velde in Dokkum binnenstroomden. De vernieuwde versie is nu verkrijgbaar inclusief een bijbehorende cd met Friese luisterliedjes van sjonger/ferskeskriuwer Onno Loonstra.

Jarl, het verhaal over een dokter en verzetsheld uit Ee is bedoeld voor kinderen in de bovenbouw van de basisscholen. Maar in de praktijk blijkt dat ook veel volwassenen nieuwsgierig zijn naar het verhaal dat onderdeel uitmaakt van een educatieproject. Speciaal voor dit project schreef Onno Loonstra uit Ee vier liedjes die naadloos aansluiten bij de hoofdrolspelers uit het boek. In het boek maken de lezers kennis met Jarl Ruinen die met gevaar voor eigen leven vele Joodse en andere onderduikers in Noordoost-Friesland heeft gered in de Tweede Wereldoorlog. Jarl is op 22 januari 1945 in Dokkum doodgeschoten door de Duitsers. In het boek vertelt onder andere Lubbert Visser uit Dokkum het verhaal van Jarl Ruinen, zoals hij het zelf beleefde. Onno Loonstra vertolkte ‘It verhaal fan Visser’ in een Friestalig nummer. Een luisterliedje dat voor iedereen goed te begrijpen is.

Liedjes actueler dan ooit
Een ander indrukwekkend lied op de cd is volgens Loonstra ook het nummer ‘Numi Numi’ over de half-Joodse Tonny Wagenaar. Hij dook tijdens de Tweede Wereldoorlog onder in Ee en werd later een beroemde judoka. Wagenaar overleed onlangs op 89-jarige leeftijd. Hij heeft de verschijning van het boek Jarl nog net meegemaakt en was erg dankbaar dat zijn verhaal op deze manier wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Zijn verhaal wordt dus nu ook in het Fries verteld door Onno Loonstra in de vorm van een Joods slaapliedje. ,,De gearwurking mei it bernekoar út Ie ûnder lieding fan muzykjuf Zwaanette Dijkstra makket de nûmers ekstra spesjaal’’, vindt Onno. Ook het lied Us heit staat op de cd. Bij dit lied werd eerder dit jaar al een clip gemaakt waarin beelden uit de oorlog te zien zijn die Jarl Ruinen zelf heeft gemaakt van het dorpsleven in Ee.

De cd wordt afgesloten met het nummer ‘Stean net oan de kant’, het nummer dat al voor coronatijd geschreven is door Onno Loonstra in het kader van 75 jaar vrijheid. ,,It nûmer is no miskien aktueler dan oait. Ek no stean minsken tsjinoer inoar, ha’t in oar it dien en moatte we net sliepe. Wurden dy’t letterlik yn dit nûmer werom komme.’’

Schoen- of kerstcadeau
Het verhaal over de dokter en verzetsheld uit Ee is geschreven door Klasina van der Werf uit Dokkum en is opnieuw gedrukt bij Lauwers Reclame in Dokkum. De cd is opgenomen in de Dream Project Studios in Ee met medewerking van het kinderkoor bestaande uit Gerieke, Mirthe, Ilona, Renske, Vere, Anne Jeltsje en Jantine en onder leiding van Zwaanette Dijkstra. De tekening op de voorkant is gemaakt door Freerk de Beer uit Dokkum. Hij maakte deze tekening toen hij acht jaar was, ter ere van zijn heit, verzetsstrijder Ids de Beer. Speciaal voor de feestdagen is het boek inclusief de luistercd verkrijgbaar voor 10 euro bij Boekhandel Van der Velde in Dokkum en Primera van der Weg in Damwâld. Leuke tip voor jong en oud in de schoen, op pakjesavond of onder de kerstboom. Binnenkort is het album ook te beluisteren via Spotify. De makers hopen dat op deze manier het verhaal over de Tweede Wereldoorlog in Noordoost-Friesland niet verloren gaat.


Onno Loonstra gaf het eerste exemplaar van zijn nieuwe cd en het vernieuwde boek aan de 85-jarige Lubbert Visser uit Dokkum, één van de hoofdrolspelers uit het boek Jarl. Zijn verhaal wordt nu ook bezongen in een lied.Jannewaris 2021

In nij jier mei nije kânsen. Ik winskje dy in goed, mar boppe alles in sûn, 2021 ta. Der komme oare tiiden......


15 novimber 2020 wie de útjeftedatum fan myn 2e album 'KRIMP'. 

Op dy dei woenen Kees Bode en ik in spesjaal optreden fersoargje by De Groen Kunst & Kultuur yn Dokkum.
Dit koe spytichgenôch net trochgean.

Jim kinne it album bestelle yn myn winkel. 

 

 

 


Onno Sjongt

Grutte wrâldproblemen, in kommersjele media en in neatûntsjennende ekonomy; we libje yn in hystearyske maatskippij. Mar binnen dyn eigen wrâld fynst de wiere emoasje, it lok, it fertriet, it ferlies, de leafde.  
Onno besjongt mei passy it lytse libben en rekket dy. Gruts, brekber , sûnder betinkst en mei in nochter each. 

In letbloeier is it, dy Onno. Hy rûn tsjin de fjirtich doe’t er foar it earst in gitaar yn hannen kryg. No sa’n tsien jier fjirder is hy yn Noard-East Fryslân wiidferneamd mei syn liet “Sintrale As”, spilet er op festivals en húskeamerkonserten. In debuut-cd stiet der oan te kommen 

En at jo kontakt opnimme wolle, foar ynformaasje of in optreden, dan klikke jo gewoan op Kontakt.  
En sykje jo wat stevigers? Onno is sjonger-gitarist fan coverband Progress. Se spylje nûmers fan Johnny Cash oant The Rolling Stones, en derneist ek eigen wurk. Alles oer Progress fine jo op de websidehttps://www.youtube.com/watch?v=n-4ZkYivHXQ