sjonger - ferskeskriuwer

sjonger-ferskeskriuwer


OPTREDENS

02-02-2020
Bandcontest Winterfiets Elfstedentocht
Progress docht mei oan de Bandcontest by de Winterfiets Alvestêdetocht. Dit fynt plak yn kafee De Bak yn de Blokhúspoarte yn Ljouwert.   Meer
07-04-2020
Erasmushiem Ljouwert (IS UTSTELLE)
Fanwege sukses op werhelling: Solo-optredens yn ferskate buertkeamers.    Meer
05-05-2020
Erasmushiem Ljouwert
Foar de bewenners op de balkons fan Erasmushiem in optreden fanút de tún.   Meer
17-05-2020
Muzikamer Festival (IS UTSTELLE)
It Muzikamer Festival fynt plak yn Glinstra State yn Burgum. Der komt in ferskaat oan artysten. Alle optredens binne akoestysk. De tagong is fergees.   Meer
13-06-2020
Slachtemarathon (IS UTSTELLE)
   Meer
14-06-2020
-
14-06-2020
Bonifatiusdei (ANNULEARD)
Progress spilet tidens de Bonifatiusdei by de Bonifaciuskapel yn Dokkum.   Meer
21-06-2020
Jarl Ruinen projekt (IS UTSTELLE)
Op dizze dei fynt de útfiering/presintaasje fan it Jarl Ruinen projekt yn Ie plak. Ik ha trije ferskes skrean by it skoalleprojekt fan Klasina van der Werf. Mei Zwaanette Dijkstra en de bern fan de skoalle De...   Meer
01-08-2020
Finale Kleine Prijs voor Singer-songwriters yn de Neushoorn
Yn de Neushoorn yn Ljouwert fynt de 'Finale Kleine Prijs voor Singer-songwriters' plak. De organisatie is yn hannen fan Stichting Friesland Pop en Leeuwarden-Fryslân 2028 (LF2028). Mear ynformaasje fine jo op...   Meer
16-08-2020
Theater De Bres Ljouwert
Oanfang: 15.00 oere. Seal iepen om: 14.30 oere. Tagong 10 euro ynklusyf twa konsumpsjes. Reserfearje en betelje fia [http://www.theaterdebres.nl]    Meer
25-09-2020
Besletten feest yn Snakkerbuorren
Solo-optreden by in barbecue.   Meer
11-10-2020
Helden fan Hjir 2020, Dokkum
Progress spilet twa akoestieske setsjes yn De Groen Kunst & Cultuur. De oare bands dy't dizze middei spylje binne 'Noot aan de Man', 'Gerard & Compagnie' en 'Déjà Vu'. De tagong is fergees. De Groen Kunst &...   Meer
15-11-2020
Albumpresintaasje 'KRIMP' (ANNULEARD)
Tegearre mei Kees Bode sil ik myn 2e album presinteare en spylje. It fynt plak yn De Groen Kunst & Kultuur. De Groen Kunst & Cultuur sit oan de Van Kleffenstrjitte 5 yn Dokkum. De rigels fan it RIVM wurde...   Meer
06-12-2020
Muzikkamer Concert by MEM yn Bûtenpost
In sneinemiddeikonsert mei Gerard & Compagnie, Frank Hoogcarspel en Onno Loonstra. Priis: €10,00 pp. ynkl. ien konsumpsje Mear ynformaasje folget.   Meer
15-12-2020
Kryst mei Onno
Besletten optreden yn Koarnjum. Eigen wurk mei hjir en dêr in Krystklassiker   Meer
28-12-2020
-
28-12-2020
Vrienden van De Bres Live (ANNULEARD)
Progress. Under oare Progress spilet in seleksje van nûmers út de Top 2000.    Meer
05-06-2021
Peije Dei Drachten
Peije Dei is in jierliks festival yn it sintrum fan Drachten. In ferskaat oar artysten spilet op de ferskillende poadia. De tagong is fergees. Fanôf 13:00 oere oant 17:00 oere spylje ik op it poadium by de...   Meer